Veleposlaništvo RS Varsava /COVID-19 /SLOVENIJA - informacija o ukrepih /

SLOVENIJA

Zaradi ponovnega hitrega širjenja COVID-19 je Vlada Republike Slovenije 19. oktobra 2020 vnovič razglasila epidemijo na celotnem območju Slovenije.

AKTUALNE INFORMACIJE O COVID-19 V SLOVENIJI SO DOSTOPNE NA:
- Vlada RS: https://www.gov.si/teme/koronavirus/
- Ministrstvo za zunanje zadeve RS: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zunanje-zadeve/
- Nacionalni inštitut za javno zdravje: https://www.nijz.si/
- Policija: https://www.policija.si/

COVID-19 KLICNI CENTER
- Vladni klicni center za informacije o COVID-19 in o veljavnih ukrepih deluje od ponedeljka do petka med 8. in 18. uro.
- Telefonska številka iz slovenskih omrežij: 080 1404
- Telefonska številka za klice iz tujine: +386 1 478 7550

VELJAVNI UKREPI V SLOVENIJI:
- Omejitve zbiranja in gibanja: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-zbiranja/
- Ukrepi za zajezitev širjenja okužb: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/ukrepi-za-zajezitev-sirjenja-okuzb/
- Omejitve prodaje blaga in storitev: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-prodaje-blaga-in-storitev/
- Karantena na domu: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/karantena-na-domu/

NADZOR NA MEJAH PRI VSTOPU V SLOVENIJO
Pri prehajanju državne meje veljajo določene omejitve, odvisne od tega, iz katere države oz. administrativne enote prihajate v Slovenijo. Vlada Republike Slovenije na podlagi ocene o epidemiološki situaciji v posamezni državi ali administrativni enoti države določi države ali administrativne enote držav, za katere obstaja visoko tveganje za okužbo z virusom SARS-CoV-2 t.i. rdeč seznam.

Informacije glede potovanj in omejitvenih ukrepov po posameznih državah so zbrane na spletnem orodju Re-open EU: https://reopen.europa.eu/en.

Vse informacije o omejitvah, pogojih vstopa in karantene ter posodobljenem rdečem seznamu držav najdete na vladnem portalu GOV.SI, v rubriki PREHAJANJE MEJA: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/

RDEČI seznam: Države, za katere obstaja visoko tveganje za okužbo z virusom SARS-CoV-2, ali administrativne enote držav so uvrščene na rdeči seznam. Osebo, ki vstopa v Republiko Slovenijo in ima prebivališče v državi na rdečem seznamu ali prihaja iz te države, se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 napoti v 10-dnevno karanteno.

Oseba pa v karanteno ne bo napotena:
- če ob prehodu meje predloži negativni izvid testa PCR, ki ni starejši kakor 48 ur od odvzema brisa in je bil opravljen v državi članici EU, državi članici schengenskega območja ali pri organizaciji oziroma posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala kot ustrezna in verodostojna ter sta navedena v seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, ali po HAG metodi v državi članici EU ali schengenskega območja. b vstopu v Republiko Slovenijo se priznajo tudi negativni testi PCR, opravljeni v tretjih državah, hitri antigenski testi pa morajo biti opravljeni v državi članici EU ali schengenskega območja. Negativni izvid testa (PCR in HAG) ne sme starejši kakor 48 ur od odvzema brisa. 

- spada med izjeme, za katere se osebo ne napoti v karanteno in tudi ne potrebuje negativnega testa. Seznam izjem je dostopen na povezavi: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/

TRANZIT
Tranzit skozi Republiko Slovenijo je opredeljen kot izjema, za katero oseba ne potrebuje negativnega PCR testa. Tranzit pomeni, da mora oseba v 6 urah zapustiti Slovenijo, pri tem pa mora pot opraviti brez nepotrebnega in odvečnega ustavljanja ter zapuščanja tranzitne poti. Potniki lahko na poti opravijo nujna opravila v tranzitu, kot je točenje goriva, postanek za fiziološke potrebe, ne smejo pa tudi prenočevati. Oseba v tranzitu mora imeti s sabo veljavno potovalno listino (tudi vizum ali dovoljenje za prebivanje, ko je to potrebno) ter dokument o namenu in cilju tranzita (od 14. julija naprej morajo dokument o namenu in cilju tranzita predložiti samo nerezidenti EU; za rezidente EU zadostuje veljavna potovalna listina). Osebi, za katero se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bo mogla zapustiti ozemlja Slovenije, se vstop v Slovenijo ne dovoli.

(Posodobljeno: 15. januar 2021)
______________________________________________________________________

CROSSING THE STATE BORDER OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA
Due to resurgence of coronavirus cases, the Government of the Republic of Slovenia again declared an epidemic in the entire territory of Slovenia on 19 October 2020. Certain restrictions apply for crossing the state borders and these depend on the country from which you are arriving in Slovenia.

Current information on COVID-19 and related restrictions in Slovenia can are available at the following websites:
- Government of the Republic of Slovenia: https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/
- National Institute of Public Health: https://www.nijz.si/
- Police: https://www.policija.si/eng/
Information on restrictions, conditions of entry and quarantine, as well as an updated RED list of countries can be found on the government portal GOV.SI, in the section BORDER CROSSING.
When coming to Slovenia, a 10-day quarantine is mandatory for persons coming from countries on the red list. The quarantine shall not be ordered:
- if a person meet criteria for an exemption - 12 exemptions to the mandatory quarantine can be found here: https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/
- if a person, when crossing the border, submits a medical certificate proving that they have tested negative or SARS-CoV-2 (COVID-19), which is not older than 48 hours and was performed in a EU member state or in a member of the Schengen Area

TRANSIT
Transit through the territory of Slovenia is among exceptions under which quarantine will not be ordered and under which a person is not required to submit a negative test.

Transit means that a person must leave Slovenia within 6 hours and their travel must be accomplished without unnecessary and redundant stopping and leaving the transit route. Passengers can make necessary stops in transit, i.e. for refuelling and resting for physiological needs, but they cannot stay overnight. A person in transit must carry a valid travel document (also a visa or residential permit, when required) and a document proving the purpose and goal of transit (as of 14 July, only non-EU residents must submit a document proving the purpose and goal of transit; EU residents can submit a valid travel document).

Entry to Slovenia shall not permitted to anyone for whom it is envisaged that they will be unable to exit the territory of Slovenia due to the measures in force in neighbouring countries.
More information on the border regime is also available on the website of the Slovenian Police: https://www.policija.si/
 
(Updated: 15th January 2021)